ඒ ගෙදර අමුතුයි

කොටස් වශයෙන් දිගහැරෙන ඉරොතික - හොරර් සීරීස් එකක පළමුවැන්න අද පටන් මේ විදිහට නිරාවරණය වෙනවා. චමත්කා ලක්මිණි විසින් මේ කතාව කියැවීම සිදු කරනවා. ලංකාවේ සදාචාරවාදී පිරිස් විසින් නොයෙක්වර අසභ්‍ය යැයි පැමිණිලි කිරීම් නිසා සම්පූර්ණ කතාව...

තෙත් කළ 31 රෑ

තෙත් කළ 31 රෑ - ශ්‍රන්ගාර කලාපය - පළමු කොටස
තෙත් කළ 31 රෑ - ශ්‍රන්ගාර කලාපය - දෙවන කොටස