තෙත් කළ 31 රෑ

තෙත් කළ 31 රෑ - ශ්‍රන්ගාර කලාපය - පළමු කොටස
තෙත් කළ 31 රෑ - ශ්‍රන්ගාර කලාපය - දෙවන කොටස