ෆිබොනාවිය ඈ (Romantic | Rating – 7.5)

"ස්වරණ රන්වන් ප්‍රේමිය කුණාටුවකිය ඔබ විරිත්තක් සේ රළ නැගෙන සමුදුරු ගොසක් විළසින් රැගෙන ගිය චණ්ඩ සැඩ සුළඟ අහස් ගඟුලෙහි නිදන් නැති තාරකා නිනද දෙන නිම්න තන්ත්‍රය රේඛීය කාල මායාව බිඳහළ දක්ඛිණාවර්තව එතෙන ක්ෂතික ක්ෂිතිජය විදුරු මිණිතලාවක ඇතිරූ පළිඟු...

ජැස්මින් සුවැදැති හාදුවක් (Couple | Rating – 5.5)

සීත පිනි දිය බිම පතනය වෙමින් තිබූ අතර අනෝරා වැස්සක පෙර නිමිති නභෝතලයම සිසිරා පැතිර ගොස් තිබිණ. ප්‍රාක්තන ආදර අන්දරයන්ට අනුව මෙය තවත් එක්...